Заявявайки и ползвайки нашите услуги Вие вече сте в ролята на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, приемате следните Условия за ползване и те важат със силата на Договор спрямо заплатените документи от вас към нас като ИЗПЪЛНИТЕЛ:

I. Предмет на договора/условията:

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск и по поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изработи заявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчка.

(2) Изработеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултат трябва да бъде годен за ползване и да отговаря на изискванията в сделката.

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера посочен в необходимите документи Проформа фактура/Разписка/Протокол.

Сумите могат да са платими по следния начин:

1. 100% /сто процента/ преди започване на проекта.

(2) Цената на домейн и хостинг НЕ е част от възнаграждението. Заплаща се ежегодно и отделно срещу фактура.

(3) Цената на проекта се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в двоен размер от договореното възнаграждение в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае на уебсайта му да НЕ Е поставена маркировката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с текст "Дизайн и поддръжка: Уеб Дизайнс ЕООД" или подобен указващ разработчика. Заплаща се ЕДНОКРАТНО и отделно срещу фактура.

II. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработи поръчаното със средства (текст, рекламни, снимкови и др. материали) предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя необходимите за изпълнението на поръчката средства (текст, рекламни, снимкови и др. материали) в срок от 7 (седем) дни след заплащане на проекта и носи цялата отговорност за съдържанието им.

(3) Средствата (текст, рекламни, снимкови и др. материали), предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се приемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, който се подписва от двете страни или упълномощени техни представители или в писмен вид на [email protected]

(4) В случай че предоставените средства (текст, рекламни, снимкови и др. материали) са неподходящи за правилното изпълнение на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 дни да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да поиска предоставяне на подходящ материал.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши работата в срок от 365 дни, така че тя да бъде годна за предвиденото в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор/условия предназначение.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време след започване на работа по проекта до окончателното завършване да проверява изпълнението на възложената работа.

Чл. 6. (1) В случай на отказ от договора/условията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи 50% от платеното капаро за покриване на разходите по работата по проекта.

(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение съобразно чл. 2 от настоящия договор отделно от посоченото в Чл. 6. (1)

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по чл. 2, в случай че изпълнението на работата е станало невъзможно изцяло или отчасти вследствие негодността на средствата, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го е предупредил за това в срока по чл. 3, ал. 4 от настоящия договор.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява данни или информация във връзка с настоящия договор, която може да накърни законни права и интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора/условията по всяко време.

Чл. 9. (1) В срок от 5 дни след получаване на писмена покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършената съгласно настоящия договор работа с приемо–предавателен протокол, подписан от двете страни или техни представители или в писмен вид на [email protected]

(2) При съставянето на протокола по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител са длъжни да прегледат работата и да направят всички възражения за неправилно изпълнение ако има такива.

(3) В случай че работата има скрити недостатъци, които бъдат установени след подписването на протокола по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител трябва да съобщи за това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно след откриването им, но не по- късно от 30 /тридесет/ дни след издаване на проекта.

Чл. 10. В срок от 30 дни след завършване на работата, ако при извършването й ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има надлежно констатирани по реда на този договор недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска:

1. поправяне на работата в срок от 30 дни след писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи допълнително заплащане;

2. съответно намаление на възнаграждението по чл. 2, съобразно ползата, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има от частично изпълнената работа.

3. ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното предназначение по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.

IV. Прекратяване

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:

1. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие от 30 дни, ако до изтичането на срока на предизвестието ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните при осъществяване на проверките по чл. 8 нарушения;

2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до приключване на изпълнението с писмено предизвестие от 30 дни при наличие на основателна причина, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата;

3. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 3, ал. 2

4. при прекратяване или преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че неговите правоприемници в 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпване на обстоятелството не съобщят писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ще продължат изпълнението.

V. Отговорност на страните

Чл. 12. (1) При неизпълнение на задължението си за изработка по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% /нула цяло и един процента/ но не повече от 100 /сто/ лева, а при забавяне на изпълнението - неустойка в размер на 0,1% за всеки ден закъснение, но не повече от 100 /сто/ лева.

(2) При неизпълнение на задължението си за заплащане на възнаграждение по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% за всеки ден закъснение, но не повече от 500 лева.

Чл. 13. (1) При прекратяване на настоящия договор, поради неотстраняване на констатирани нарушения, когато неизпълнението се дължи на причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% /десет процента/ от платеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение.

(2) При прекратяване на договора поради прекратяване или преoбразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и невъзможност за довършване на възложената работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща пропорционално на уговореното възнаграждение в срок от 7 /седем/ дни след представяне на необходимите документи извършената до момента на прекратяването на договора работа, както и полезно вложените материали по уговорените в договора цени, на правоприемниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта те трябва в срок от 30 /тридесет/ дни след настъпване на обстоятелствата по чл. 11, ал.4 от настоящия договор да предадат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултата от изпълнението и сметка за извършените разходи.

Чл. 14. Всяка страна по договора запазва правото си да търси обезщетение за вреди, надвишаващи размера на неустойките по настоящия договор, в случаите на пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от другата страна.

VI. Общи и заключителни клаузи

Чл. 15. (1) Плащанията по този договор се извършват в определения срок само онлайн по следните банкови сметки:

IBAN: BG90 ESPY 4004 0038 9916 51, BIC: CECBBGSF или в epay.bg по (КИН номер): 6068027259

Плащания на ръка в брой НЕ СЕ ПРИЕМАТ! Платежните методи са посочени най-долу на уебсайта ни www.wdbg.eu

(2) След завършване на проекта и пускането в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ежегодно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на по-малко от 1 м. преди изтичане на услугите му на посоченият за връзка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e-mail при регистрацията му като клиент, но не носи отговорност ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати/поднови същите в срок и информацията му бъде загубена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече като клиент получава акаунт във my.wdbg.eu и е длъжен чрез него да следи, подновява и сваля документацията си (фактури и др.).

Чл. 16. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат нормите на законодателството на Република България.

Чл. 17. Всякакви изменения в настоящия договор се извършват по взаимно съгласие на страните, единствено и само в писмена форма. Същата форма се прилага и по отношение съобщенията между страните, при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 18. Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането, изпълнението, тълкуването, изменението и прекратяването на настоящия договор, се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не може да бъде постигнато - се отнасят пред компетентния съд.